Kênh Chính Tây Đọan K0-K21+643

Kênh Chính Tây Đọan K0-K21+643

Gói số 1 DT/IMC/KCT/XL1/2008
15/10/2008-14/11/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 16.510.277.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá