Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị của công trình Tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm Quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm số I Hà Nội

Toàn bộ phần xây lắp, thiết bị của công trình Tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm Quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm số I Hà Nội

1
năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 3469380000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá