Thi công hạng mục san lấp mặt bằng

Thi công hạng mục san lấp mặt bằng

gói 1
Quý III/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.525.363.599 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói