Thi công các hạng mục Khu lây nhiễm, khoa dinh dưỡng, khoa giải phẫu bệnh lý, khối chống nhiễm khuẩn, hành lang nối khối,nhà xe cấp cứu+nhà xe nhân viên, sân nội bộ, đường nội bộ, hệ thống cấp nước tổng thể, hệ thống thoát nước thải-xử lý nước thải, hệ th

Thi công các hạng mục Khu lây nhiễm, khoa dinh dưỡng, khoa giải phẫu bệnh lý, khối chống nhiễm khuẩn, hành lang nối khối,nhà xe cấp cứu+nhà xe nhân viên, sân nội bộ, đường nội bộ, hệ thống cấp nước tổng thể, hệ thống thoát nước thải-xử lý nước thải, hệ th

gói 4
Năm 2009
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.639.358.210 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói