Khảo sát, thiết kế BVTC-TDT

Khảo sát, thiết kế BVTC-TDT

2
Quý IV năm 2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.769.230.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm