Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối+ Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thủy lợi Đội 13+ Đập đầu mối thuộc công trình thuỷ lợi Khe Trần+ Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợ

Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối+ Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thủy lợi Đội 13+ Đập đầu mối thuộc công trình thuỷ lợi Khe Trần+ Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợ

09
Quý III+ IV năm 2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.071.031.701 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá