Gói thầu xây dựng Trường trung học cơ sở Tân Long ( gói số 1)

Gói thầu xây dựng Trường trung học cơ sở Tân Long ( gói số 1)

1
Quý IV năm 2008
300 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 20.751.010.908 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá