Gói thầu số 02: Đoạn từ Km2+503.92-Km4+449.37

Gói thầu số 02: Đoạn từ Km2+503.92-Km4+449.37

Gói thầu số 02
Quý IV/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.988.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu