Gói thầu số 03: Đoạn từ Km4+449.37-Km6+462.81 và nhánh rẽ đi bản Nà Soong, dài 153m

Gói thầu số 03: Đoạn từ Km4+449.37-Km6+462.81 và nhánh rẽ đi bản Nà Soong, dài 153m

Gói thầu số 03
Quý IV/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.383.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu