Thẩm tra dự toán

Thẩm tra dự toán

03
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 9.706.943 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm