Cung cấp 1.200 TEU vỏ container mới

Cung cấp 1.200 TEU vỏ container mới

01
Phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh từ 20/10/2008 đến 24/10/2008.
3 tháng.
Giá gói thầu:
 • 55.957.944.300 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói