Thông báo mời thầu gói thầu: Lập dự án đầu tư thay thế nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ, tín hiệu và đo lường 8 tổ máy thuỷ điện Hoà bình

Thông báo mời thầu gói thầu: Lập dự án đầu tư thay thế nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ, tín hiệu và đo lường 8 tổ máy thuỷ điện Hoà bình

Tên dự án:Thay thế nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ, tín hiệu và đo lường 8 tổ máy thuỷ điện Hoà bình
Tên gói thầu:Lập dự án đầu tư thay thế nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ, tín hiệu và đo lường 8 tổ máy thuỷ điện Hoà bình
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty thuỷ điện Hoà bình Điện thoại : 0218.210341; di động : 096.3147866; Fax : 018.855036
12/08/2008 đến 27/08/2008
500000 (VND)
27/08/2008 13:30
27/08/2008 13:30