Khoan phụt vữa hồ Lòng Thuyền

Khoan phụt vữa hồ Lòng Thuyền

11
Quý III năm 2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.800.696.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá