Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Đồng Cốc

Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Đồng Cốc

15
Quý III năm 2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.178.753.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá