Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Trại muối

Cải tạo, nâng cấp khu đầu mối hồ Trại muối

18
Quý III năm 2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.115.193.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá