GT: Xây lắp: Nhà làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Lạc

GT: Xây lắp: Nhà làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Lạc

GT: Xây lắp: Nhà làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Lạc
Thuộc D.A: Nhà làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Lạc
Nguồn vốn: vốn điều lệ của NHCSXH
Bên mời thầu: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 02/08/2008 đến 09 giờ 00 ngày 18/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QL xây dựng công trình Nhà làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Lạc, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Điện thoại: (0218) 834855
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 09 giờ 00 ngày 18/08/2008