Xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng

Xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Thanh Khê – Đà Nẵng

01
quý IV/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 3712874000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá