Tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp trang thiết bị

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp trang thiết bị

05
năm 2007
Đang thực hiện
Giá gói thầu:
 • 161.870.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm