Tư vấn Giám sát việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị ngành in

Tư vấn Giám sát việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị ngành in

10
năm 2008
theo tiến độ thực hiện của dự án
Giá gói thầu:
 • 85.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm