tư vấn Kiểm toán

tư vấn Kiểm toán

11
năm 2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 80.520.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm