Sân đường khu vực chợ – khu vực khách sạn công trình bờ kè sông Bảo Định

Sân đường khu vực chợ – khu vực khách sạn công trình bờ kè sông Bảo Định

1
29/9/2008 đến 20/10/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.410.752.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá