Đào sông Hệ mới

Đào sông Hệ mới

01
10/2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 23.963.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá