Đường giao thông và hệ thống thoát nước các tuyến đường RD03, RD04, RD05, RD07, RD08, RD09, RD09*, RD10, RD11, bãi đỗ xe P3

Đường giao thông và hệ thống thoát nước các tuyến đường RD03, RD04, RD05, RD07, RD08, RD09, RD09*, RD10, RD11, bãi đỗ xe P3

03
90 ngày
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 16.181.476.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu