Bảo hiểm công trình hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát nước

Bảo hiểm công trình hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát nước

06
60 ngày
Kể từ khi ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình
Giá gói thầu:
 • 68.102.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói