GT: Gói thầu 5: Xây dựng Trạm y tế xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời

GT: Gói thầu 5: Xây dựng Trạm y tế xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, Trạm y tế xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

GT: Gói thầu 5: Xây dựng Trạm y tế xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời
Thuộc D.A: Trạm y tế xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Nguồn vốn: Đề án thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế
Bên mời thầu: UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/07/2008 đến 09 giờ 45 ngày 05/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA huyện Trần Văn Thời, khóm 9 thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: (0780) 895848; Fax: (0780) 895433
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 09 giờ 45 ngày 05/08/2008