GT: Điều tra hiện trạng đê cửa sông và diễn biến lòng dẫn vùng cửa sông các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận

GT: Điều tra hiện trạng đê cửa sông và diễn biến lòng dẫn vùng cửa sông các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận

GT: Điều tra hiện trạng đê cửa sông và diễn biến lòng dẫn vùng cửa sông các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận
Thuộc D.A: Điều tra hiện trạng đê cửa sông và diễn biến lòng dẫn vùng cửa sông các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận
Nguồn vốn: Ngân sách do Bộ NN&PTNT quản lý
Bên mời thầu: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 04/08/2008 đến 08 giờ 00 ngày 19/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, nhà A4, số 2 Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 7335689; Fax: (04) 7335701
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 08 giờ 00 ngày 19/08/2008