Kiểm định chất lượng công trình

Kiểm định chất lượng công trình

09
60 ngày
Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi công trình hoàn thành
Giá gói thầu:
 • 755.448.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm