xây lắp

xây lắp

1
tháng 10-11/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.293.456.148 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu