GT: Thiết bị bàn, ghế, bục, tượng Bác, phông màn

GT: Thiết bị bàn, ghế, bục, tượng Bác, phông màn, Sửa chữa, chỉnh trang Nhà hát thành phố

GT: Thiết bị bàn, ghế, bục, tượng Bác, phông màn
Thuộc D.A: Sửa chữa, chỉnh trang Nhà hát thành phố
Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố
Bên mời thầu: Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh thành phố
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 04/08/2008 đến 15 giờ 30 ngày 19/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh thành phố, số 7 Công trường Lam Sơn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 8243836/ 8292058; Fax: (08) 8295831/ 8243836
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 15 giờ 30 ngày 19/08/2008