Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống

Cải tạo ao, làm đường nội bộ, xây dựng các cống

4
Quý IV/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.003.391.093 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá