Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang

Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang

TG-T-005
Quý 3/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 386.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá