Các G.T: Gói thầu số 01 và số 02 xây dựng công trình đường từ Nhà thờ đi Khu mộ và lên căn cứ địa Phan Đình Phùng

Các G.T: Gói thầu số 01 và số 02 xây dựng công trình đường từ Nhà thờ đi Khu mộ và lên căn cứ địa Phan Đình Phùng

Các G.T: Gói thầu số 01 và số 02 xây dựng công trình đường từ Nhà thờ đi Khu mộ và lên căn cứ địa  Phan Đình Phùng

Thuộc D.A “Đường từ Nhà thờ đi Khu mộ và lên căn cứ địa Phan Đình Phùng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh”

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án XDCB huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 10/7/2008 đến trước 8 giờ, ngày 25/7/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Văn phòng Ban Quản lý các dự án XDCB huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 851533; Fax: (039) 851533

Giá bán: 1.000.000 đồng cho mỗi gói thầu

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 25/7/2008.