Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị

Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị

10
quí I năm 2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.288.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá