Thông báo mời thầu : Goi thầu Xây lắp giai đoạn 1 khối nhà trụ sở, các hạng mục phụ trợ và lắp đặt hệ thống kỹ thuật hạ tầng trụ sở Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II

Thông báo mời thầu : Goi thầu Xây lắp giai đoạn 1 khối nhà trụ sở, các hạng mục phụ trợ và lắp đặt hệ thống kỹ thuật hạ tầng trụ sở Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II

GT: Xây lắp giai đoạn 1 khối nhà trụ sở, các hạng mục phụ trợ và lắp đặt hệ thống kỹ thuật hạ tầng trụ sở Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II

Thuộc D.A : Xây dựng trụ sở trung tâm tin học thống kê khu vực II

Nguồn vốn : Vốn ngân sách nhà nước

Bên mời thầu : Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II

Hình thức đấu thầu : rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSYC : từ 08 giờ 00 ngày 29/07/2008 đến 13 giờ 55 ngày 14/08/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ : 42/4 Hồ Hảo Hớn – Phường Cô Giang – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 9206614-8385103-8385104; Fax: (08) 8377510.

Giá bán : 1.000.000 đồng.

Hạn cuối nhận HSĐX : 13 giờ 55 ngày 14/08/2008