Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối thuộc công trình thuỷ lợi Đồng Dẹt+ Đập đầu mối, cầu máng thuộc công trình thuỷ lợi Lâm An II)

Xây dựng nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối thuộc công trình thuỷ lợi Đồng Dẹt+ Đập đầu mối, cầu máng thuộc công trình thuỷ lợi Lâm An II)

10
Quý III+ IV năm 2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.186.585.412 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá