Chi phí giám sát thi công xây lắp

Chi phí giám sát thi công xây lắp

4
Quý III năm 2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 104.737.873 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói