Chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án

7
Quý II, Quý IV năm 2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 100.716.219 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá