GT: Gói số 01: Phần xây lắp công trình thuộc D.A: Đầu tư xây dựng công trình Sân vận động huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây

GT: Gói số 01: Phần xây lắp công trình thuộc D.A: Đầu tư xây dựng công trình Sân vận động huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây

GT: Gói số 01: Phần xây lắp công trình
Thuộc D.A: Đầu tư xây dựng công trình Sân vận động huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện Phúc Thọ và các nguồn vốn huy động khác
Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/08/2008 đến 08 giờ 00 ngày 22/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây. Điện thoại: (0343) 640110
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 08 giờ 00 ngày 22/08/2008