Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

10
Quý 4 năm 2009
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 39.783.609 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá