GT: Gói thầu XL 1/08: Xây dựng nhà điều trị số 1 và nhà cầu nối + Nhà điều trị số 2 và nhà cầu nối và lắp đặt thiết bị gắn với công trình

GT: Gói thầu XL 1/08: Xây dựng nhà điều trị số 1 và nhà cầu nối + Nhà điều trị số 2 và nhà cầu nối và lắp đặt thiết bị gắn với công trình

GT: Gói thầu XL 1/08: Xây dựng nhà điều trị số 1 và nhà cầu nối + Nhà điều trị số 2 và nhà cầu nối và lắp đặt thiết bị gắn với công trình
Thuộc D.A: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới giai đoạn II – Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương Phúc Yên
Nguồn vốn: Đầu tư phát triển NSNN
Bên mời thầu: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương Phúc Yên
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/08/2008 đến 11 giờ 00 ngày 22/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương Phúc Yên. Điện thoại: (0211) 869409/ 869265; Fax: (0211) 868474
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 11 giờ 00 ngày 22/08/2008