Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Tư vấn giám sát thi công xây lắp

6
Quí 3/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.729.726 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm