Thi công xây lắp

Thi công xây lắp

5
Quí 3/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 391.290.547 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá