Thi công xây lắp các hạng mục nền, mặt đường, công trình thoát nước (đoạn Km2 – Km3 + 890)

Thi công xây lắp các hạng mục nền, mặt đường, công trình thoát nước (đoạn Km2 – Km3 + 890)

03
Quý I năm 2009
30 tháng
Giá gói thầu:
 • 102502000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá