Xây dựng mới cầu Suối Thôn xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Xây dựng mới cầu Suối Thôn xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

1
Quý 4/2008
210 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 22.559.775.507 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá