GT: Nhà làm việc chính 02 tầng và các công trình phụ trợ

GT: Nhà làm việc chính 02 tầng và các công trình phụ trợ, Trụ sở làm việc Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

GT: Nhà làm việc chính 02 tầng và các công trình phụ trợ
Thuộc D.A: Trụ sở làm việc Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu: Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 06/08/2008 đến 08 giờ 00 ngày 21/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (056) 834266
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 08 giờ 00 ngày 21/08/2008