Gói thầu số 3: Xây dựng các cầu Đăk Cấm, Đăk Bla, Tân Phú và TKBVTC

Gói thầu số 3: Xây dựng các cầu Đăk Cấm, Đăk Bla, Tân Phú và TKBVTC

3
Quý III năm 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 128.396.610.580 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá