Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp đường Phúc Thọ – Làng 2

Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp đường Phúc Thọ – Làng 2

Tên dự án:Nâng cấp đường Phúc Thọ – Làng 2
Tên gói thầu:Nâng cấp đường Phúc Thọ – Làng 2
Nguồn vốn:ADB + Ngân sách NN
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Trung tâm quản lý & khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà, Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện Lâm Hà – Thị trấn Đinh Văn – huyện Lâm Hà, Số điện thọai: 063.851.165
10/08/2008 đến 25/08/2008
1000000 (VND)
25/08/2008 09:00
25/08/2008 09:00