Thiết bị :Lô 1-Thiết bị đồ gỗ, thiết bị điện, điện tử và vi tính; Lô 2 – Thiết bị dạy nghề

Thiết bị :Lô 1-Thiết bị đồ gỗ, thiết bị điện, điện tử và vi tính; Lô 2 – Thiết bị dạy nghề

01
Quí IV/2008
03 tháng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ) cho gói thầu và cho mỗi lô thầu
Giá gói thầu:
 • 3.008.268.000 (VND)
 • 3.549.875.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói