Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

02
Quý IV/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 707.923.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm