Tư vấn Khoan thăm dò địa chất

Tư vấn Khoan thăm dò địa chất

01
Năm 2008-2009
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 25.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá